W jakich branżach mają zastosowanie systemy SCADA

Systemy SCADA to nowo­cze­sny spo­sób pro­jek­to­wa­nia, zarzą­dza­nia i nad­zo­ro­wa­nia pro­cesu pro­duk­cji w poszcze­gól­nych fazach. Rozwią­za­nia infor­ma­tyczne w zakre­sie kom­plek­so­wego nad­zo­ro­wa­nia całego pro­cesu pro­duk­cji są coraz bar­dziej doce­niane. Rosnąca popu­lar­ność prze­kłada się na coraz więk­sze zasto­so­wa­nie w wielu nowych bran­żach. Jakie branże korzy­stają z sys­te­mów SCADA?

Rozwią­za­nia i rola sys­te­mów SCADA

System SCADA to kom­plek­sowe roz­wią­za­nie infor­ma­tyczne, które reali­zuje nastę­pu­jące zada­nia:

 • wizu­ali­zuje stan pro­cesu tech­no­lo­gicz­nego;
 • zbiera, gro­ma­dzi i prze­twa­rza dane pocho­dzące z pro­cesu, a następ­nie na ich pod­sta­wie ste­ruje całym pro­ce­sem;
 • reje­struje zda­rze­nia i alar­muje, gdy nastąpi prze­rwa lub awa­ria;
 • archi­wi­zuje, obli­cza dane i raportuje;
 • udo­stęp­nia infor­ma­cje o pro­ce­sie w sie­ciach kom­pu­te­ro­wych;
 • nadaje upraw­nie­nia dostępu.

Zasto­so­wa­nia sys­te­mów SCADA

Mają szcze­gólne zasto­so­wa­nie w bran­żach, które są obwa­ro­wane wie­loma prze­pi­sami, a zara­zem muszą speł­niać normy naj­wyż­szej jako­ści.

Świet­nie nadają się do roz­sze­rze­nia i udo­sko­na­le­nia całego pro­cesu tech­no­lo­gicz­nego. Dzięki nim nad­zór nad całym pro­ce­sem może odby­wać się zdal­nie, co pozwala uzy­skać więk­szą kon­trolę oraz więk­sze zyski z pro­duk­cji.

Wybrane branże

Branże, gdzie wyko­rzy­stuje się systemy SCADA:

 1. Ener­ge­tyka, czyli elek­trow­nie cieplne i wodne, cała sieć dys­try­bu­cji, roz­dziel­nie, kotłow­nie i sta­cje.
 2. Zakłady prze­my­słowe, jak huty, zakłady meta­lur­giczne, stocz­nie, które wyko­rzy­stują nowo­cze­sną auto­ma­tykę i tech­no­lo­gię.
 3. Zakłady spo­żyw­cze i prze­twór­nie żyw­no­ści, czyli małe i duże bro­wary, cukrow­nie, mle­czar­nie, młyny, pie­kar­nie, zakłady mię­sne.
 4. Ste­ro­wa­nie i zarzą­dza­nie ruchem pojaz­dów dro­go­wych.
 5. W tele­ko­mu­ni­ka­cji oraz sys­te­mach pomia­ro­wych, czyli sta­cjach, gazow­niach oraz wytwór­niach.
 6. W punk­tach poboru i pomiaru ener­gii prze­sy­łają wyniki do cen­trów ste­ro­wa­nia.
 7. W prze­my­śle che­micz­nym, w zakła­dach wiel­kiej syn­tezy che­micz­nej, rafi­ne­riach, zakła­dach papier­ni­czych, w pro­duk­cji two­rzyw sztucz­nych oraz che­mii gospo­dar­czej.
 8. W bada­niach nauko­wych, które są wyko­ny­wane w zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie labo­ra­to­riach i insty­tu­tach.
 9. W prze­my­śle moto­ry­za­cyj­nym i rol­ni­czym do zarzą­dza­nia wiel­kimi halami pro­duk­cyj­nymi.
 10. W trans­por­cie mię­dzy­na­ro­do­wym i logi­styce.

Systemy SCADA znaj­dują zasto­so­wa­nie prak­tycz­nie w każ­dej branży i to nie­za­leż­nie od jej wiel­ko­ści. Wzrost zapo­trze­bo­wa­nia na sys­temy SCADA jest wyni­kiem rosną­cej liczby róż­nych pro­jek­tów auto­ma­ty­za­cji.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here